Home 2017-08-10T10:34:35+00:00

introducerar

Ett nytt energiuppföljningssystem (EMS)

ENERGIFÖRBRUKNING

ENERGIKOSTNAD

MILJÖPÅVERKAN

För maximal kontroll

Fastighetsägare
Förvaltare
Partners

Mestro Energiuppföljningssystem (EMS) är basen för effektivisering, klimat- och miljöarbete likt ekonomisystemet är för ekonomistyrning. Mestro samlar in, lagrar, analyserar, diagnostiserar och rapporterar inom alla energislag helt automatiskt.

Kundnyttan är omedelbar. Lägre energiåtgång, lägre energikostnader, förbättrad miljö/CSR och mindre risk för oplanerat fastighetsunderhåll. Våra bästa kunder har uppnått 30% kostnadsreduktion. Vår erfarenhet är att 5%-10% kan göras med enkla och snabba förändringar. För att uppnå en kostnadsreduktion på 15%-30% krävs oftast tekniska investeringar. Mestro är basen för analysen och uppföljningen av investeringarna.

Kontakta Mestro!

Mestro är unika med att erbjuda en komplett värdekedja där vi tillhandahåller en komplett hostad service från insamling till rapporter/ processer med en levande portal med kvalitetssäkrad data. Likaså kan vi erbjuda den mest avancerade fjärravläsningen och datainsamlingen där vi kan koppla in i princip vilket dataflöde som helst och att data kommer in i realtid. Det ger dig som kund ett säkrare och snabbare dataflöde vilket är avgörande för bra belutsunderlag på daglig basis.

Enkel och effektiv energiuppföljning

Upptäck potentialen i en helt ny tredjegenerations EMS plattform

Automatisera insamling, analys, engagemangsprocesser och profilering

Loading...

Fastighetsägare

Mestro, stöttar fastighetsägare att förbättra driftsnettot, öka NKI och öka marknadsvärdet i portföljbolagen.

Kontroll, övervakning och uppföljning
Mestro automatiserar din mätdatainsamling. Det ökar din kontroll av energiförbrukningen och hjälper dig att övervaka gränsvärden, energiprofiler och datakvalitet. För att ytterligare förenkla administrationen, automatiserar vi även rapportutskick och erbjuder energiskärmar för uppföljning. Du bestämmer hur uppföljning ska distribueras – till förvaltare (egna som inhyrda), till ledningsgrupper och andra intressenter. Data och rapporter kan även levereras externt.

Vår digitala energiuppföljning – automatiserar hela ditt bestånds datainsamling, med timdata, på huvudmätarnivå, utan krav på andra investeringar. Datainsamling ifrån undermätare- eller styrsystem kan också automatiseras. Våra mest dedikerade fastighetsägare har avläsning för alla energislag på sekundnivå även för deras hyresgäster och inhyrda verksamheter.

Öka intäkter och minska kostnader
Därmed kan energiinvesteringar, underhåll och förbättrande åtgärder prioriteras, utvärderas och implementeras bättre, med minskad risk för oförutsedda underhållskostnader som följd. Stöd för att göra detsamma för dina hyresgäster ökar NKI och utgör en bra grund för gröna hyresavtal.

GRESB Real Estate Partner
Vi är en GRESB Real Estate Partner. GRESB är ett verktyg som tittar på hållbarhetsarbetet på portföljnivå. GRESB stärker och skyddar aktieägarvärden genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet inom den globala fastighetssektorn. För noterade fastighetsbolag jobbar vi med att automatisera stora delar av den årliga GRESB-rapporteringen för portföljbeståndet. Det underlättar för stora portföljer att genomföra initiativ som exempelvis GRESB.

Genomlysning och förståelse
Mestros energiuppföljningssystem ger driftorganisationer i fastighetsportföljen tillgång till värdefulla data för insiktsfull kunskap. Kombinationen av genomlysning med automatisk timdata och automatiska utskick av rapporter till ledning, teknik och hyresgäster höjer marknadsvärdet. Forskare i både USA och Sverige studerar Mestro-modellen och vi är specifikt lämpade för att förbättra energisituationen och tillföra värde för alla inblandade parter. Det har vi ett gott trackrecord av.

Fastighetsägare

Mestro, stöttar fastighetsägare att förbättra driftsnettot, öka NKI och öka marknadsvärdet i portföljbolagen.

Kontroll, övervakning och uppföljning
Automatiserad mätdatainsamling av timvärden, ger bättre energiuppföljning, övervakning och kontroll över energisituationen. Läs mer på desktop eller skifta till liggande läge…

Öka intäkter och minska kostnader
Energiinvesteringar, underhåll och förbättrande åtgärder kan prioriteras, utvärderas och implementeras bättre.

GRESB Real Estate Partner
Automatisera den årliga GRESB-rapporteringen för ditt bestånd.

Genomlysning och förståelse
Ett digitalt energiuppföljningssystem ger insiktsfull kunskap, bättre beslutsunderlag och minskade risker.

Mestro Partners

Partners

Mestro är ett nyckelfärdigt systemstöd för energi- och miljöuppföljning som genom vår managed service direkt kan införas som ett värdeskapande komplement till partners befintliga erbjudanden och verktyg.Läs mer här...

Konsultfirmor
Mestro är ett bra och skalbart stöd till energi- och miljökonsulter. Specifikt för er som jobbar mot fastighetsbranschen eller andra verksamheter med många och spridda arbetsställen. När energiförbrukningen är en betydande kostnadspost, miljöarbetet är en prioriterad ledningsfråga eller att energisituationen är svår att överblicka – Då kan Mestros EMS vara en skalbar plattform för analys och uppföljning, som komplement till era konsultativa energi- och miljötjänster.

Via vår managed service och automatiserade systemstöd för energiuppföljning, skapas en möjlighet att snabbt och enkelt bygga ut leverans- och affärsmodellen med ett systemstöd. Med mer än 3 miljarder inlästa energivärden per år och en bakgrund inom avräkning och vidarefakturering, vet vi hur Mestro ska införas på bästa sätt för dig och dina kunder. Det gör att du kan fokusera på ditt tjänsteutbud och vara trygg i att Mestros energiuppföljningssystem stöttar dig i dina leveranser.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal så visar vi dig faktiska exempel på framgångsrika samarbeten.

Fastighetsutvecklare och investerare
Att införa Mestro är ett av de säkraste sätten att öka marknadsvärdet på en fastighetsportfölj, både på kort och lång sikt. Forskare ifrån både USA och Sverige studerar idag Mestro-modellen som en grund för ömsesidigt värdeskapande. I de studierna har vi vetenskapligt stöd för att tillsammans med kund, hyresgäster och energileverantörer:
• sänka driftskostnader,
• öka lönsamhet och
• minska risker i en fastighetsinvestering
• öka marknadsvärdet

Som en av få aktörer globalt, har vårt arbete med fastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter dokumenterats och analyserats ur ett värdeskapande perspektiv. Dessa framgångsfaktorer gör Mestro til len tveklöst säker och lönsam investering. Som GRESB Real Estate Partner har vi även tillgång till ett flertal studier som visar att effektiv energi- och miljöuppföljning i kombination med certifiering mot någon miljöklassificering kan öka marknadsvärdet i din fastighetsportfölj med 5 procent, utöver att vi automatiserar dina portföljers redovisning till GRESB-databasen.

Mestro-input-engineer

Förvaltare

Mestro automatiserar mätdatainsamling, energiuppföljning, rapportering och profilering som en managed service till stöd för förvaltningsorganisationen. Det möjliggör en bättre förvaltning, ökad kundnöjdhet och effektivare processer.Läs mer här...

Automatisering, stöd och bevakning
Vi automatiserar energiuppföljningens administrativa delar ifrån start till slut. Från avläsning av mätare till identifiering av besparingspotential och larm vid osunt förbrukningsmönster. Vi automatiserar även rapportering och prognostisering till förvaltarträffar eller statusrapporter till ledningsgrupper och andra intressenter. Det underlättar ”buy-in” i organisationen och gör det lättare att förankra beslut och åtgärder.

Öka NKI och förbättra driftnetto
Säkrare och snabbare avläsning för alla energislag gör det lättare att undvika onödigt dyra underhålls- och reparationskostnader. Likväl kan du som förvaltare reagera snabbare vid oplanerade driftstörningar och undvika kundklagomål. Det blir även lättare att separera fastighetsenergi ifrån verksamhetsenergi och vidarefakturera detta oftare och med större noggrannhet för ökad NKI.

Kundnöjdhet och marknadsvärde
Nöjdare kunder ger längre hyreskontrakt och högre uthyrningsgrad. Hyresgästerna är även mer benägna att betala för upplevt kundvärde. Det gör fastighetsägaren glad. Regelbunden och automatiserad energi- och miljöredovisning förbättrar även hyresgästens ekonomi och dess möjlighet att välja ett grönt alternativ. Med visuella stöd påvisas även tillförd plus-energi och förbrukningsmönster kopplat till miljöklassificering och gröna hyresavtal.

Uppstart, prioritering och engagemang
Alla förvaltare och fastighetsägare jobbar med energifrågan mer eller mindre. De flesta sitter även på systemlösningar som underlättar till viss mån. Skillnaden med Mestro, är att du som förvaltare inte bara får en lättare vardag. Vår managed service ger dig stöd hela vägen och du slipper underhålla ytterligare en systemlösning. Vi hjälper dig att komma igång, att agera och reagera både proaktivt och reaktivt i din vardag och redovisa bättre resultat. Tillsammans med Mestro kräver inte energifrågan lika mycket energi längre.

Mestro Partners

Partners

Mestro är ett nyckelfärdigt systemstöd för energi- och miljöuppföljning som genom vår managed service direkt kan införas som ett värdeskapande komplement till partners befintliga erbjudanden och verktyg.

Konsultfirmor
Mestro är ett bra stöd till energi- och miljökonsulter. Mestros EMS ett skalbart komplement när energiförbrukningen är en betydande kostnadspost, miljöarbetet en prioriterad ledningsfråga eller då energisituationen är svår att överblicka. Läs mer på desktop eller vinkla till liggande läge…

Fastighetsutvecklare och investerare
Att införa Mestro är ett av de säkrare sätten att öka marknadsvärdet på en fastighetsportfölj, på kort och lång sikt. Med bevisat ökad lönsamhet, NKI och mindre risk i ägandet.

Mestro-input-engineer

Förvaltare

Mestro automatiserar mätdatainsamling, energiuppföljning, rapportering och profilering som en managed service till stöd för förvaltningsorganisationen. Det möjliggör en bättre förvaltning, ökad kundnöjdhet och effektivare processer.

Automatisering, stöd och bevakning
Automatisera energiuppföljningen ifrån avläsning av mätare till identifierad besparingspotential och rapportering. Läs mer på desktop eller vinkla till liggande läge…

Öka NKI och förbättra driftnetto
Säker, snabb avläsning för alla energislag minskar onödigt dyra underhålls- och reparationskostnader.

Kundnöjdhet och marknadsvärde
Ökat NKI ger längre hyreskontrakt, högre uthyrningsgrad med bättre ekonomi och miljöredovisning.

Uppstart, prioritering och engagemang
Alla förvaltare och fastighetsägare jobbar med energifrågan. Vår managed service underlättar arbetet.

Mestros årskostnad är c:a 1% av energiförbrukningen.

Installationen kostar normalt c:a 0,5% av energiförbrukningen vilket ger en mycket snabb pay back. Dessutom tillkommer miljö/CRS fördelen. Med ett modernt gränssnitt möjliggör Mestro bra och tydlig kommunikation för anställda, kunder och andra stakeholders. Mestro är enkelt att komma igång med. Kräver begränsad arbetsinsats för organisationen internt och kan startas i liten skala för att senare skalas upp.

Nyheter

1010, 2017

Mestro – bästa onlineplattform för digital energiuppföljning i stor utvärdering

I en stor upphandling som nyligen genomförts fick Mestro högsta poäng Upphandlingen genomfördes av Göteborgs stads lokalförvaltning. Mestro gick head-to-head mot flera system för energiuppföljning, kostnadsanalys och miljörapportering.   I en av höstens större upphandlingar [...]

1010, 2017

Mestro lanserar en ny app med visuellt processtöd för manuell mätaravläsning

Mestro Input är appen för manuell mätaravläsning och rapportering. Den är utvecklad till Mestrokunder med mätare vilka ännu inte kopplats upp till Mestro Bridge för automatisk avläsning av timdata.   Via appen matar drifttekniker, förvaltare [...]

Event

Med jämna mellanrum anordnar vi olika event. Ofta utifrån vad våra kunder och intressenter efterfrågar, eller för att dela med oss av kunskap, erfarenheter, tips och engagemang i energi och miljöfrågor. Emellanåt bjuder vi in kundgrupper eller en energi- och miljöprofil för att själva få inspiration.

Har du önskemål om event, vill bjuda in Mestro som deltagare eller föreläsare, får du gärna ta kontakt.

Kontakta Mestro!

Kundcase

IPAD-APP SOM VISUALISERAR ENERGIANVÄNDNING I REALTID

Som pionjärsföretag inom energimätning, beslutade fastighetsbolaget Humlegården att det var dags att engagera sina hyresgäster. Företaget hade redan tillgång till mätdata, men de behövde hjälp att visualisera och leverera de nödvändiga siffervärdena.

ÅHLÉNS ANLITADE EXPERTHJÄLP

Retailkedjan Åhléns har länge jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor. Som ett led i detta arbete valde man i slutet av 2013 att ta kontakt med Mestro och ansluta samtliga varuhus till Mestros plattform för energieffektivisering. Målet med samarbetet är att skapa ett större personalengagemang.

Anita F, Åhléns
0%
Vi har hjälpt kunder att minska sin energianvändning med över 30%.
0Miljoner
Vårt automatiska mätverktyg samlar in över 9 miljoner mätvärden varje dygn.
0Miljoner
Minskad energikostnad 2016
0Miljoner
Fram till 2016 har 100 miljoner smarta energimätare installerats inom hela EU.

Några kundsamarbeten:

Mestro har förmånen att få samarbeta med några av Sveriges mest framstående och energimedvetna verksamheter.